Politika Privatnosti

Ova Politika privatnosti važi od 14.4.2021. godine

Perun Digital Factory DOO Novi Sad je u potpunosti upoznato sa značajem zaštite podataka o ličnosti i veoma ozbiljno pristupa zaštiti podataka o ličnosti.

Kao rukovalac podacima o ličnosti, sačinili smo ovu Politiku privatnosti kako bi obrada podataka o ličnosti bila transparentna i razumljiva.

Ova Politika privatnosti primenjuje se na:

 • sva lica koja pristupaju našem sajtu na adresi: perun-digital-factory.com („Sajt”)
 • lica koja nam pošalju upit putem kontakt forme na Sajt-u;
 • lica koja žele da nas angažuju ili nas angažuju za pružanje usluga i postanu naši klijenti („Klijenti”)
 • lica koja sa nama žele da zaključe ili zaključe ugovore o saradnji („Partneri“),
 • lica koja se prijavljuju za radno mesto kod nas („Kandidati”).

Molimo Vas da pročitate ovu Politiku privatnosti budući da Vam ona u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) pruža potrebna obaveštenja o obradi Vaših podataka o ličnosti od strane Perun Digital Factory DOO Novi Sad, kao rukovaoca podataka.

 1. Identitet i kontakt podaci rukovaoca

pravno lice: Perun Digital Factory DOO Novi Sad

adresa sedišta: ul. Dr. Ilije Đuričića broj 2A/II/10, Novi Sad

matični broj: 21548278

zakonski zastupnik: Nemanja Popović, Direktor

telefon: +381 69/688-856

e-mail: office@perun-digital-factory.com

 1. Obrada podataka

Rukovalac podataka prikuplja i dalje obrađuje sledeće podatke o ličnosti:

 • ime i prezime, telefon, adresu, imejl adresu, podatke o uzrastu, obrazovanju i radnom iskustvu Kandidata.

Rukovalac podataka vrši sledeće radnje obrade podataka o ličnosti:

 • prikupljanje, beleženje, prepisivanje, pohranjivanje, pretraživanje, upoređivanje podataka, brisanje ili uništavanje.
 1. Svrha prikupljanja i obrade podataka

Rukovalac podataka podatke o ličnosti iz tačke 2. ove Politike obrađuje isključivo u svrhu:

 • uspostavljanja kontakata sa budućim Klijentima u cilju pružanja usluga;
 • uspostavljanje kontakta sa Partnerima u cilju poslovne saradnje i partnerstva;
 • uspostavljanje kontakta sa Kandidatima u cilju zaključenja ugovora o radu ili drugog vida radnog angažovanja.
 1. Način korišćenja i čuvanja podataka

Rukovalac podataka podatke o ličnosti iz tačke 2. ove Politike prikuplja prevashodno od lica na koje se podaci odnose.

Rukovalac podataka koristi administrativne, tehničke, organizacione i druge mere kako bi obezbedio odgovarajući stepen zaštite ličnih podataka koje prikuplja i obrađuje. Prilikom procene da li su primenjene mere adekvatne i da li je stepen zaštite odgovarajući, uzima se u obzir priroda podataka o ličnosti koji se prikupljaju i priroda obrade koja se vrši.

Pojedine zaštitne mere koje se primenjuju uključuju kontrolu pristupa, klasifikaciju informacija (i rukovanje njima), zaštitu integriteta i poverljivosti, bekap podataka i druge odgovarajuće mere.

Članovi tima rukovaoca podataka su obučeni, poseduju odgovarajuća znanja i razumeju značaj poverljivosti zaštite podataka o ličnosti.

 1. Pravni osnov za prikupljanje i obradu podatka

Rukovalac podataka podatke o ličnosti iz tačke 2. ove Politike, prikuplja od lica na koje se podaci odnose, na osnovu pristanka tih lica.

 1. Pravo na opoziv

Lice koje je u skladu sa ovom Politikom dalo pristanak na obradu podataka može svoj pristanak da opozove u bilo koje vreme. Opoziv pristanka se može dati elektronskim putem slanjem imejla na imejl adresu rukovaoca podataka.

Posle opoziva pristanka obrada podataka nije dozvoljena. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.

 1. Iznošenje podataka

Rukovalac podataka podatke o ličnosti iz tačke 2. ove Politike skladišti na Microsoft Office 365 cloud rešenju (za više informacija molimo pogledajte na https://www.microsoft.com/en-us/trust-center ).

Osim navedenog u stavu 1 ove tačke, rukovalac podataka podatke o ličnosti ne prenosi u druge zemlje.

 1. Prava lica u vezi sa obradom podataka

Lice čije podatke rukovalac podataka obrađuje ima pravo da zahteva od rukovaoca podataka:

 • da ga istinito i potpuno obavesti o obradi njegovih podataka;
 • pravo na uvid, kopiju podatka koje se na njega odnose, kao i pravo na ispravku, dopunu, ažuriranje, ograničenje obrade, brisanje, prekid i privremenu obustavu obrade.
 1. Nedozvoljena obrada podataka

U slučaju nedozvoljene obrade podataka lice čije podatak rukovalac podataka obrađuje ima sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti uključujući pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

 1. Rok čuvanja podataka

Podaci o ličnosti se ne čuvaju duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni.

Na primer ukoliko ste:

– poslali prijavu za radno mesto zajedno sa motivacionim pismom ili CV-jem, Vaši lični podaci će biti izbrisani u roku od 24 meseci nakon prijema Vaše prijave, osim ukoliko ne postanete jedan od članova tima rukovaoca;

– postavili pitanje, Vaši podaci će biti izbrisani u roku od 30 dana nakon slanja odgovora, odnosno najduže 3 meseca nakon prijema Vašeg pitanja;

– predložili saradnju, Vaši podaci će biti izbrisani u roku od 36 meseci nakon prijema predloga za saradnju, osim ukoliko ne zaključite sa rukovaocem ugovor o saradnji ili partnerstvu.

 1. Informacije

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čiji se podaci prikupljaju, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za ovu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na office@perun-digital-factory.com.

PRISTANAK NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Samim slanjem mejla na preko kontakt forme na web stranici, dajem svoju izričitu saglasnost na obradu podataka o ličnosti od strane Perun Digital Factory DOO Novi Sad, kao rukovaoca podataka, u svrhu koja je data u ovoj Politici i pod uslovima iz ove Politike.